สถาบันเข้าร่วมประชุมชี้แจงพื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

วันที่ 9 เมษายน 2562  อาจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมายให้นางสาวกวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ นักปฏิบัติการวิจัย ชำนาญการพิเศษ และนายวิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล นักปฏิบัติการวิจัย เข้าร่วม “การประชุมชี้แจงพื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อชี้แจงกรอบการพัฒนาคุณภาพของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน และการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

นายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่าการดำเนินงานสาธารณสุขในประเทศไทยจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญของการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นในระยะยาว เพราะองค์กรดังกล่าวมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการกำกับและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น

ด้านนายแพทย์กฤช ลี่ทองอิน ที่ปรึกษาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานของพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งรวมถึงกระบวนการเสนอขอรับทุนดำเนินโครงการจากสปสช. องค์ประกอบสำคัญในของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในท้องถิ่น และบทบาทสนับสนุนของสปสช. ที่มีต่อการเสริมพลังการดำเนินงานของท้องถิ่น

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เชิญสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ประเมินผลเชิงเสริมพลัง (Empower evaluation) การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน ความท้าทาย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานต่อไป