สถาบันร่วมประชุมพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบาย

วันที่ 13 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบาย ประเด็น ทศวรรษปฏิรูป รพช ด้วย District Health System และ Asia Pacific Primary Health Network และเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชน ตามรูปแบบการจัดระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาระดับอำเภอ พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ อาเซียน ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม