สถาบันการนำเสนอโครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

วันที่ 16 กันยายน 2562 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน อาจารย์ ดร. นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วยทีมวิจัยสถาบันฯ นำเสนอข้อเสนอโครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งมีนายแพทย์ ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และนายแพทย์ นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้บริหารสวรส. พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมถึงความสำคัญของโครงการว่า คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นกลไกของรัฐที่จัดตั้งขึ้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดทั้ง 3 ประการของปฏิญญาแอสตานา (Astana Declaration) ว่าด้วยการสาธารณสุขมูลฐาน ปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน การให้บริการระดับปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข และการเสริมพลังชุมชนและประชาชน

สำหรับการดำเนินงานของพชอ. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาได้รับการประเมินผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการด้านสุขภาพด้วยเกณฑ์ UCCARE ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีหลายพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ในขณะที่บางพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นโจทย์สำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาระดับการดำเนินงานของพชอ. ให้ตอบโจทย์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน