สถาบันประชุมร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประสานความร่วมมือ

วันที่ 19 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ ร่วมต้อนรับคุณจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว และคุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา หัวหน้าสำนักงานประธานสถาบันฯ ในการประชุมประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ อาคารอำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) โดยนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปฏิบัติและประยุกต์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDGs