สถาบันจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ครั้งที่ 1 /2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ครั้งที่ 1 /2562 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี รองประธานกรรมการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายแพทย์วิัฒน์ โรจนพิทยากร ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และคณะที่ปรึกษาสถาบันฯ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สำลี เปลี่ยนบางช้าง อดีตผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์องอาจ วิพุธศิริ อดีต Regional Advisor WHO SEARO ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ธีระ รามสูต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ อาคารอำนวยการ

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและกตเวทิตาต่อศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ที่ได้รับรางวัลปูชนียบุคคล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ และผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ในช่วง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 พร้อมเสนอการปรับโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานพันธกิจที่สถาบันฯ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่อไป