สถาบันจัดงานแสดงความยินดีปูชนียบุคคล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต และรองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอรพินท์ สิงหเดช ผู้ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทาน 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน กล่าวรายงานและคำประกาศเกียรติคุณ พร้อมกันนี้ที่ปรึกษา คณะกรรมการนโยบายสถาบันฯ ทีมบริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีในงานนี้ ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

Cr. Photo: FB Mahidol University