สถาบันจัดบรรยายเรื่องหลักการวิจัยทางสาธารณสุข

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต ที่ปรึกษาสถาบันฯอาเซียน และอดีตนายกสมาคมวิจัยแห่งชาติ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ หลักการวิจัยทางสาธารณสุข เรื่องต้องรู้สำหรับนักบริหารสาธารณสุข สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 27 ซึ่งประกอบด้วยแพทย์และพยาบาล จำนวนกว่า 50 คน ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม