สถาบันมุ่งเน้นบทบาทผู้บริหารกับสังคมสูงวัย

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับศาสตราภิชาน ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และประธานคณะกรรมการสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย ที่ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ บทบาทผู้บริหารสาธารณสุขกับการเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย แก่แพทย์ พยาบาล ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini MM in Health) รุ่นที่ 27 ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม