สถาบันจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่องระบบข้อมูลสุขภาพ

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพร้อมทั้งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ “เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข” โดย ดร.นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสุขภาพในประเทศไทย จากสถาบันพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) ให้กับผุู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 27 ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม