Mini MM in Health พัฒนาผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อํานวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ สุขภาพโลกและกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ เพื่อพัฒนาผู้บริหารในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ และได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน