สถาบันจัดอบรมหลักสูตร “Advanced Dental and Oral Health Management” และ “Dental and Public Health Management”

วันที่ 18  กันยายน 2562 ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง PHC as the Backbone of UHC toward SDGs ให้แก่คณะทันตแพทย์ และทันตภิบาล จากประเทศภูฏาน ในการอบรมหลักสูตร “Advanced Dental and Oral Health Management” และ “Dental and Public Health Management” ณ ห้องประชุม 2108 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน