สถาบันร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัย

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนมติสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย การกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและร่างแผนปฏิบัติการด้านวิชาการ ด้านการรณรงค์เผยแพร่ การสื่อสารสาธารณะ พร้อมทั้งติดตามมติสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย ในฐานะหนึ่งในองค์กรเจ้าภาพหลัก และที่ประชุมได้มอบหมายให้สถาบันฯ อาเซียน เป็นเลขานุการคณะทำงานในการขับเคลื่อนประเด็นฯ ซึ่งองค์กรเจ้าภาพหลักประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จุฬาอารี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักประสานการพัฒนานโยบายรองรับสังคมสูงวัย (สป.สว.) ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ