พิธีปิดหลักสูตร Dental and Public Health Management และ Advanced Dental and Oral Health Management

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Dental and Public Health Management สำหรับทันตภิบาล และหลักสูตร Advanced Dental and Oral Health Management สำหรับทันตแพทย์ จากประเทศภูฏาน จำนวน 15 ท่าน ณ ห้องประชุม 2106 อาคารฝึกอบรม

หลักสูตรดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม 2562 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้านทันตกรรมของไทย ณ สถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้นำประสบการณ์ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและให้เกิดความก้าวหน้าของงานด้านทันตกรรมของประเทศภูฏานต่อไป โดยมีบุคลากรของสถาบันฯ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีปิดการอบรมครั้งนี้ด้วย หลังเสร็จสิ้นการมอบประกาศนียบัตร มีการแสดงทางวัฒนธรรมของภูฏานและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก