สถาบันจัด Workshop พัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพในอาเซียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร “Capacity Building for ASEAN Health Leaders to Strengthen Community Ownership for Health” และได้บรรยายพิเศษหัวข้อ บทบาทและภารกิจของสถาบันฯ อาเซียน ในการขับเคลื่อนผู้นำด้านสุขภาพในการสร้างความเข้มแข็งของชุมขนโดยใช้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร “Capacity Building for ASEAN Health Leaders to Strengthen Community Ownership for Health” เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ The Constellation นำโดย Dr. Jean-Louis Lamboray, Mrs. Maria Louise de Rouw และ Ms. Sirinate Piyajitpirat เพื่อสร้างความเข้าใจ กลยุทธ์ ความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างภาคีเครือข่ายในแนวคิดและกระบวนการสร้างความเป็นเจ้าของของชุมชน พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จากภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล