มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ แบ่งปันประสบการณ์ในพื้นที่ดอยตุงในเวทีของสถาบันฯ อาเซียนเพื่อพัฒนาคนชุมชนสังคม

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากคุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร “Capacity Building for ASEAN Health Leaders to Strengthen Community Ownership for Health” ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยคำนึงถึงมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนและฟื้นฟูป่าที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 นำไปสู่การดำเนินโครงการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ รวมกว่า 10 แห่งทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ เมียนมา อัฟกานิสถาน และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างโอกาส เสริมความรู้ความสามารถของคนในชุมชน ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้ขับเคลื่อนชุมชนของตนได้ จึงมุ่งส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน การยกระดับการศึกษาในห้องเรียน การฝึกฝนการทำงานจนเชี่ยวชาญ และปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวพระราชดำริของสมเด็จย่า โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพลเมืองดีที่รู้เท่าทันและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ ภูมิใจในคุณค่าและวัฒนธรรมของตน รวมถึงแบ่งปันองค์ความรู้ให้ผู้อื่นต่อไปด้วย

ข้อมูล: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์