สถาบันประชุมร่วมกับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการมูลนิธิหมอชาวบ้าน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ เลขาธิการมูลนิธิหมอชาวบ้าน และนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการพัฒนาวิชาการของสถาบันฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในโอกาสนี้ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ อาเซียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ อาคารอำนวยการ