สถาบันวางแผนดำเนินโครงการ Lifestyle Medicine

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ องอาจ วิพุธศิริ ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมทีมวิจัย ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ ดร. นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เพื่อวางแผนการดำเนินงานวิจัย และพัฒนาหลักสูตรเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine)

ในการประชุม ดร. นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาหลักสูตรเวชศาสตร์วิถีชีวิตที่มีเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย โดยเฉพาะการนำหลักสูตรดังกล่าวไปพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถแนะนำหรือออกแบบการรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตของประชาชน