ม.มหิดลจัดเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม Implementation Science Research Training School

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม 2nd Annual Implementation Science Research Training School โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน กล่าวรายงานความเป็นมาของงานเลี้ยงต้อนรับดังกล่าว ในโอกาสนี้นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข Mr. Gary Parker ผู้แทน GACD (Global Alliance for Chronic Diseases ) ร่วมกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมจาก 28 ประเทศ กว่า 100 คน ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมงาน ณ Zen Garden อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ภายในงานได้จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยได้แก่ การรำกลองยาว การแสดงโขน ตอน ยกทัพ การบรรเลงขิม การแสดงดนตรีไทยสร้างบรรยากาศขับกล่อมภายในงาน รวมทั้งการสาธิตการร้อยมาลัยและการทำกระทง โดยได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์จากคณะศิลปศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดพิกุลเงิน โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม โรงเรียนศึกษานารี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก