สถาบันต้อนรับศิษย์เก่าหลักสูตร MPHM

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00-15:00 น. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้มอบหมายให้ดร.วไลกัญญา พลาศรัย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ Brigadier General Dr. Tin Maung Hlaing, Director of Defense Services Medical Research Centre ศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) รุ่นที่ 12 และคณะ ในการมาเยี่ยมเยือนสถาบันฯ โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โซอะ หงษ์ และ อาจารย์ ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ ร่วมให้การต้อนรับ และเสนอรายละเอียดหลักสูตรวิทยาการเสพติดและทุนการศึกษาที่หลักสูตรฯ สามารถช่วยนักศึกษาขอรับได้ ซึ่ง Dr. Tin Maung Hlaing รับทราบและพร้อมจะส่งนักศึกษาเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว