สถาบันร่วมประชุมปรับปรุงองค์ประกอบสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและการจัดกลุ่มเครือข่าย ณ ห้องประชุมสุชน 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร เป็นประธานการประชุม เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นการปรับปรุงองค์ประกอบของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 และความคืบหน้าการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายและการดำเนินการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง…สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562