สถาบันประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร MPHM

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร การพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา อาทิ การพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันฯ อาเซียน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ Yunnan University ประเทศจีน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารอำนวยการ