สถาบันประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำ Action Plan

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการปี 2563-2564 เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงการต่าง ๆ โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้มอบของขวัญให้แก่บุคลากรที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน