สถาบันร่วมงานเสริมพลัง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 5

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริยามน ติรพัฒน์ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของ พชอ.พุทธมณฑล ในปี 2563 กับคณะผู้เยี่ยมเสริมพลัง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 5

โดยมีนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในการต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมเสริมพลัง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม