สถาบันจัดอบรมหลักสูตร 3rd Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร 3rd Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส ร่วมกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรม 19 คน จาก 15 ประเทศ ณ ห้องประชุมมหาสวัสดี โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน และในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส นำผู้เข้าร่วมการอบรมศึกษาดูงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล