บัณฑิต​วิทยาลัย​แนะนํา​ระบบ​การลงทะเบียน​ออนไลน์​ให้​กับ​นักศึกษา​ของสถาบัน​

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ เลขานุการหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ เลขานุการลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมบุคลากรงานการศึกษา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะ ในโอกาสที่มาแนะนำระบบ​การลงทะเบียน​ออนไลน์​ให้​กับ​นักศึกษาทั้ง 3 หลักสูตร ณ ห้องเรียนหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน