ประชุมหารือการประเมินพื้นที่ต้นแบบในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

​​​วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ ดร. นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และบุคลากรฝ่ายวิจัยเข้าร่วมประชุมกับ นายวีระชัย ก้อนมณี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายแพทย์กฤช ลี่ทองอิน ที่ปรึกษาสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจาก สปสช. เพื่อหารือทิศทางการประเมินพื้นที่ต้นแบบในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ในการหารือ อาจารย์ ดร. นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินพื้นที่ต้นแบบกับบุคลากรจากสปสช. เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Good practice) และถอดบทเรียนของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลให้ครอบคลุมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นต่อไป