สถาบันร่วมประชุม Regional Technical Facility on Social Health Protection ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 5-6 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม 3rd International Meeting on the Regional Technical Facility on Social Health Protection ณ Millennium Hilton Seoul กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ในการประชุมครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้ร่วมอภิปรายและนำเสนอหลักสูตรการจัดการการสาธารณสุขมูลฐาน สาขาวิชาการคุ้มครองด้านสังคมและสุขภาพ (Master of Primary Health Care Management – Special Track on Social Health Protection) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสองหน่วยงาน ในการประชุมครบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส

โดยจะเริ่มการเรียนการสอน ในเดือนมกราคม 2563 ซึ่งทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิก อาทิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม