สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนต้อนรับนายอำเภอพุทธมณฑลและทีมสาธารณสุขอำเภอ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ รักษาการหัวหน้าสำนักงานการศึกษาและบริการวิชาการ และผู้จัดการอาเซียนเฮาส์ ให้การต้อนรับนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล และทีมสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล ณ ห้องประชุมบุญศิริ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานและการป้องกันการติดเชื้อจากโรคโควิด 19 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สนับสนุน ASEAN House เป็น Local Quarantine ของอำเภอพุทธมณฑล ทั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมทีมปกครองและบุคลากรของสถาบันฯ ได้ฝึกปฏิบัติจริงในจุดต่าง ๆ ของสถานที่จริง