บรรยาย Public Speaking Series ครั้งที่ 11 : Writing Academic Paper for International Publication

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2108 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยาย Public Speaking ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ ” Writing Academic Paper for International Publication ” ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม โดย ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย ทั้งนี้มีอาจารย์, ข้าราชการ, นักวิจัย, นักศึกษา จากคณะและสถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 54 คนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย (เอกสารการบรรยาย)

1 2 3 4 12 11 10 9 8 7 6 5