นักศึกษา MPHM ศึกษาดูงานวิชา Epidemiological Studies in Health Sciences

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.อรุณศรี มงคลชาติ พร้อมบุคลากรงานการศึกษา นำนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (Master of Primary Health Care Management) ศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีและศูนย์โรคเมืองร้อนนานาชาติราชนครินทร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน ซีมีโอ บรรยายพิเศษในรายวิชา Epidemiological Studies in Health Sciences