Tag Archives: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

พิธีปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดพิธีปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร กรมวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุม 110 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งในวันเดียวกันนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานอาหารและยา ได้สอบประมวลความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิ ตลอดระยะ 4 เดือนที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ตามบริบทของแต่ละกลุ่ม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคุณกนกพร อธิสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้วิพากษ์โครงการพร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้แต่ละโครงการสามารถนำไปประยุกต์ได้จริงในโอกาสต่อไป

สถาบันจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานอาหารและยา จำนวน 52 คน ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี

โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ การบริหารการเงิน การคลังในโรงพยาบาลละสถานบริการสุขภาพ และหัวข้อ นวัตกรรมการสื่อสารด้านสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาพดีองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ การวิจัย R to R สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ หลักและการประยุกต์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหาร

นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ บรรยายหัวข้อ การจัดทำและการบริหารโครงการแบบมืออาชีพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ อาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน บรรยายในเรื่องการนำเสนอผลงานวิชาการแบบผู้บริหารมืออาชีพและประชุมกลุ่ม

สถาบันเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุขพร้อมลงนามความร่วมมือ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม และศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความเป็นมาของหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์โอกาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดอบรมครั้งนี้ และในโอกาสนี้ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข ระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ณ ห้องประชุม 110 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุขในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมรุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 52 คน