Tag Archives: การจัดการความรู้

สถาบันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินงานขององค์กร ครั้งที่ 2

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge management; KM) ครั้งที่ 2 โดยมี อาจารย์ ดร. นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และบุคลากรฝ่ายวิจัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยในการประชุมดังกล่าวมีบุคลากรสายสนับสนุนจากฝ่ายต่าง ๆ ในสถาบันฯ รวม 22 คน

ในการประชุมดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสนองานประจำที่จะนำมาจัดการความรู้ในรูปแบบของเอกสาร บทความ คลิปวิดีโอ หรือ Info Graphic เพื่อใช้สื่อความรู้ที่จำเป็นของผู้รับบริการ

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการกลุ่ม ได้ข้อสรุปว่ากลุ่มงานต่าง ๆ จะไปพัฒนาสื่อที่จะใช้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในสถาบันฯ และผู้รับบริการดังนี้ 1) งานบริการวิชาการและอาคารสถานที่ (ASEAN House) จะพัฒนาเอกสารเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถานที่สำคัญรอบสถาบันฯ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ร้านอาหาร ฯลฯ และช่องทางการเดินทางไปยังจุดหมายที่สำคัญในกรุงเทพมหานครของผู้รับบริการจากสถาบันฯ 2) งานการศึกษา จะจัดทำเอกสารและสื่อวิดีทัศน์ที่จะให้ข้อมูลขั้นตอนการลงทะเบียน การทำวิจัย และการขอจบการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและสามารถจัดการการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) งานเทคโนโลยีและสื่อสารการเรียนรู้จะจัดทำสื่อวิดีทัศน์และเอกสารเพื่อให้ผู้รับบริการทราบวิธีการใช้โปรแกรม SKYPE และ ZOOM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) งานสารบรรณ จะจัดทำเอกสารแนะนำการใช้ประยุกต์ใช้แบบฟอร์มการร่างจดหมายต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องจัดทำจดหมายได้อย่างถูกต้อง และ 5) งานทรัพยากรบุคคล จะทำเอกสารสรุประเบียบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรสถาบันฯ เข้าใจระเบียบของมหาวิทยาลัยและสถาบันฯ ได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งต่อไปจะให้ส่วนงานนำเสนอสื่อการจัดการความรู้ตามหัวข้อที่รับผิดชอบในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สถาบันจัดอบรมการจัดการความรู้กระบวนการพัฒนาเพื่อการพัฒนาคนและพัฒนาคุณภาพงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการ “การจัดการความรู้: กระบวนการพัฒนาเพื่อการพัฒนาคนและพัฒนาคุณภาพงาน” ณ ห้องประชุม 2106 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพ. วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ รูปแบบการจัดการความรู้ รวมถึงกรณีศึกษาการจัดการความรู้ที่ดี (Good practices) แก่บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันฯ จำนวน 23 คน

ในการอบรม อาจารย์ ดร.นพ. วิชช์ เกษมทรัพย์ กล่าวว่าการจัดการความรู้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันฯ ในทุกส่วนงาน เพราะการจัดการความรู้ที่ดีจะสนับสนุนการสังเคราะห์ข้อมูลของงานที่ปฏิบัติให้มีความชัดเจนและง่ายต่อการสื่อสาร ซึ่งทำให้การส่งต่องานระหว่างบุคลากรในและระหว่างส่วนงานสะดวกและลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อสารข้อมูลได้มากขึ้น นอกจากนี้ ผลผลิตของการจัดการความรู้ เช่น โมเดลการจัดการความรู้ จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับหน่วยงานอื่นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เพราะสถาบันฯ จะเป็นพื้นที่ตัวอย่างสำหรับการศึกษาดูงานการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำกระบวนการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนในส่วนงานต่าง ๆ ระดมสมองพัฒนาหัวข้อการจัดการความรู้ของงานในแต่ละฝ่ายของตนให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีหัวข้อการจัดการความรู้ทั้งหมด 7 หัวข้อ ทั้งนี้ แต่ละส่วนงานจะรับหัวข้อที่ตนนำเสนอไปดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป