Tag Archives: ความร่วมมือ

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ผู้อำนวยการก่อตั้งสถาบันฯ อาเซียน นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ

ความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างกลไกตามหลักการสาธารณสุขมูลฐานในการขับเคลือนนโยบายสุขภาพไทยให้เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การบรรลุยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันต้อนรับ Professor จาก Jutendo University ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส อาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ ให้การต้อนรับ Prof. Motoyuki Yuasa และ Assoc. Prof. Myo Nyein Aung จาก Faculty of International Liberal Arts, Juntendo University ประเทศญี่ปุ่น และนายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน คุณสุธาทิพย์ จันทรักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม 1117 ในโอกาสที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การส่งนักศึกษามาศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ และการบริการวิชาการในการจัดหลักสูตรอบรม Social and Health Development

Cr.Photo: @somsak Wong

มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ Regional Technical Facility

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ อาเซียน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) เจรจาความร่วมมือกับ Ms. Panudda BOOBPALA รองผู้อำนวยการระดับภูมิภาค International Labour Organization (ILO) และทีมบริหารของ ILO ประกอบด้วย Mr. Nuno Cunha, Senior Social Protection Specialist, Ms. Marielle Phe Goursat, ILO-Luxembourg Project CTA และ Ms. Vesna Jovic, Social Protection Officer ในการจัดตั้งศูนย์ Regional Technical Facility และการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อมาศึกษาในหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ณ ห้องประชุม 515 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Cr.photo งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารสถาบันเข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 – อาจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และบุคลากรฝ่ายวิจัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และทีมงานเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคสาธารณสุขและมหาดไทยในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับอำเภอ

​จากการสนทนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ได้กล่าวถึงโอกาสในความร่วมมือระหว่างภาคสาธารณสุขกับมหาดไทยในการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอปัว จังหวัดน่าน ร่วมกัน 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ อาหารปลอดภัย (เช่น การลดการบริการอาหารหวาน มัน เค็ม และเครื่องดื่มรสหวานในงานบุญประเพณีและงานศพ) การลดการใช้สารเคมีในการเกษตร การจัดการขยะในชุมชน การส่งเสริมสุขภาพเด็ก และการลดอุบัติเหตุจราจร

​นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ยังนำเสนอจุดเด่นของการบริหารจัดการของโครงสร้างพชอ. ซึ่งก็คือการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชต.) ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชุดที่ใกล้เคียงกับคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบลที่สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่มีความต่อเนื่อง

สถาบันประชุมพัฒนาขอบเขตความร่วมมือกับสถาบันฯ ปิดทองหลังพระและมูลนิธิรากแก้ว

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริและมูลนิธิรากแก้ว โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบัน ดร.วไลกัญญา พลาศรัย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันฯ Prof. Dr. Bruce Alexander Wilcox พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมต้อนรับคุณการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ คุณจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ และรักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สถาบันฯ ปิดทองหลังพระ มูลนิธิรากแก้ว พร้อมคณะ ในการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถ้มภ์ ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์

ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน รวมทั้งกลยุทธ์การนำหลักการของสาธารณสุขมูลฐานผนวกกับหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาถึงการกำหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติงานร่วมกันต่อประเด็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (SDGs) ที่จะดำเนินการ รวมถึงพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนา (Social lab) และการจัดทำตัวชี้วัดอีกด้วย