Tag Archives: ความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันเข้าพบอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประสานความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ อาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ เข้าพบนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อปรึกษาหารือและประสานความร่วมมือในการจัดทำข้อตกลงทางวิชาการและการจัดทำข้อมูลของพัฒนาการด้านสาธารณสุขมูลฐานระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและมหาวิทยาลัยมหิดล ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

สถาบันประชุมทางไกลระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส ประชุมทางไกลระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และประเทศไทย ผ่าน ZOOM Conference ร่วมกับ Prof Jean Louis Lamboray พร้อมด้วย Mrs. Marou และ Mr. Gaston ผู้เชี่ยวชาญจาก The Constellation เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้าน Community Participation ที่จะสร้าง Asian Health Leaders Network ร่วมกัน