Tag Archives: คุณภาพชีวิต

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ แบ่งปันประสบการณ์ในพื้นที่ดอยตุงในเวทีของสถาบันฯ อาเซียนเพื่อพัฒนาคนชุมชนสังคม

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากคุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร “Capacity Building for ASEAN Health Leaders to Strengthen Community Ownership for Health” ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยคำนึงถึงมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนและฟื้นฟูป่าที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 นำไปสู่การดำเนินโครงการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ รวมกว่า 10 แห่งทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ เมียนมา อัฟกานิสถาน และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างโอกาส เสริมความรู้ความสามารถของคนในชุมชน ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้ขับเคลื่อนชุมชนของตนได้ จึงมุ่งส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน การยกระดับการศึกษาในห้องเรียน การฝึกฝนการทำงานจนเชี่ยวชาญ และปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวพระราชดำริของสมเด็จย่า โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพลเมืองดีที่รู้เท่าทันและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ ภูมิใจในคุณค่าและวัฒนธรรมของตน รวมถึงแบ่งปันองค์ความรู้ให้ผู้อื่นต่อไปด้วย

ข้อมูล: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถาบันจับมือสสส.ขับเคลื่อนพัฒนางานคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และทีมงานกลุ่มภารกิจสุขภาพโลก (MUGH) เข้าพบหารือกับนางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาความรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับพันธกิจใหม่ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในการก่อตั้งและขับเคลื่อนศูนย์วิเคราะห์และติดตามนโยบายสาธารณะเพื่อรองรับสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Active Ageing Health Policy Watch Center) ทั้งนี้ ทางสสส.ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและยินดีสนับสนุบการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สสส.จะนัดหมายดำเนินการลงนามความร่วมมือกับทางสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนในโอกาสต่อไป