Tag Archives: ดูงาน

สถาบันศึกษาดูงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์และโครงการพัฒนาดอยตุง

วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ Prof. Bruce A.Wilcox ดร.วไลกัญญา พลาศรัย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย Dr.Bernadette Ramirez Scientist, Unit on Vectors, Environment and Society, WHOTDR ได้ศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย และรับฟังการบรรยายสถานการณ์ยาเสพติด และการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2546 สำนักงานควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้ยกย่องหลักการพัฒนาของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลดปริมาณการปลูกพืชเสพติดและแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน

และในโอกาสนี้ คณะฯ ได้ร่วมพิธีถวายขันดอก แม่ฟ้าหลวง เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวาระครบ 24 ปีแห่งการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “แม่ฟ้าหลวง” ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) จังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ท่ามกลางความแห้งแล้ง ความเป็นอยู่แร้นแค้น หาทางรอดด้วยการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย จาก 6 ชนเผ่า ท่ามกลางความแห้งแล้งและความเป็นอยู่แร้นแค้นที่ดอยตุง แต่ด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเล็งเห็นถึงต้นเหตุของปัญหาดังกล่าวว่าเกิดจากความยากจน และการขาดโอกาสในชีวิต มีพระวิสัยทัศน์ให้คนดอยตุงสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างพึ่งพาอาศัย การดำเนินโครงการจึงเป็นไปในรูปแบบ “ปลูกป่า ปลูกคน” หรือการแก้ปัญหาความยากจนที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง และยึดหลักความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่สมดุลกับความมั่นคงทางสังคม และความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ การปลูกป่าที่ดอยตุง คือ จุดเริ่มต้นแห่งการคืนความสมบูรณ์จากสภาพป่าเขาที่เสื่อมโทรม พื้นดินที่หมดสภาพ ลำธารที่แห้งเหือด ปัจจุบันกลายเป็นป่าต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ ป่าเศรษฐกิจ และป่าใช้สอยในสัดส่วนที่พอเหมาะเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนบนดอยตุง ควบคู่กับการปลูกป่า คือ การปลูกคนให้พึ่งพาตนเองได้และพัฒนาชุมชนต่อไป มีการสร้างงานและอาชีพหลากหลายสำหรับคนที่มีความถนัดต่างกัน เช่น การปลูก แปรรูปกาแฟและแมคคาเดเมีย การผลิตงานหัตถกรรม งานบริการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเกษตรภูมิทัศน์ เป็นต้น สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้นำในอนาคตนั้น โครงการพัฒนาดอยตุงฯ พัฒนาการศึกษาในโรงเรียนรวม ๘ แห่งเพื่อสร้างพลเมืองที่ดี ให้มีภูมิคุ้มกัน พัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง

Cr. ข้อมูล: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
Cr. ภาพ: ดร.วไลกัญญา พลาศรัย

สถาบันร่วมศึกษาดูงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบสุขภาพปฐมภูมิประเทศออสเตรเลีย

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส อาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ ร่วมนำทีมผู้บริหารระดับจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 29 คนในหลักสูตรระบบบริการและการจัดการเรียนการสอนสําหรับแพทย์ในชนบท จัดโดย สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพของ University of New England ประเทศออสเตรเลีย และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เพื่อศึกษาดูงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบสุขภาพปฐมภูมิในประเทศออสเตรเลีย

โอกาสนี้ได้รับการต้อนรับจาก Mr.Paul Preobrajensky, President of NSW Branch of Australasian College of Health Service Management (ACHSM) บรรยายเรื่องระบบสุขภาพของประเทศออสเตรเลียและการปฏิรูประบบสุขภาพ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานของ Sydney Primary Health Network จากนั้น Ms. Catherine Chaffey, CEO of the ACHSM บรรยายและแลกเปลี่ยนเรื่องบทบาทของ ACHSM กับการพัฒนาผู้บริหารระบบบริการสุขภาพ ณ เมือง Paramatta

จากนั้นคณะผู้ศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ การให้บริการของ Hunter New England Local District Hospital Network และเยี่ยมชมการให้บริการของ John Hunter Hospital และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Aboriginal Medical Centre และ The Hunter New England and Central Coast Primary Health Network (HECCPHN) ที่ University of Newcastle ณ เมือง Newcastle

ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วันที่ 22 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อ.ดร.อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์ พร้อมผู้มาศึกษาดูงานในหลักสูตร Study Tour on Hospital Management ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี จำนวน 11 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ Quality Management with Lean R2R และนำชมศูนย์ต่างๆ ภายในโรงพยาบาลศิริราช

ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 2-7 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management: Lesson Learn in Asia Regions จำนวน 18 คน จาก 17 ประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

 

นักศึกษา MPHM รุ่นที่ 33 ศึกษาดูงานในรายวิชา ADPM 619 Field Study

วันที่ 7-12 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ผศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ ผศ.ดร.อรพินท์ เล่าซี้ ผศ.สมศักดิ์ วงศาวาส และทีมงานการศึกษา นำนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (นานาชาติ) รุ่นที่ 33 ศึกษาดูงานในรายวิชา ADPM 619 Field Study ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครราชสีมา

ในจังหวัดปราจีนบุรี นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผสมผสานการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

จังหวัดนครราชสีมา นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและพื้นที่ในชุมชน