Tag Archives: ทันตแพทย์

พิธีปิดหลักสูตร Dental and Public Health Management และ Advanced Dental and Oral Health Management

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Dental and Public Health Management สำหรับทันตภิบาล และหลักสูตร Advanced Dental and Oral Health Management สำหรับทันตแพทย์ จากประเทศภูฏาน จำนวน 15 ท่าน ณ ห้องประชุม 2106 อาคารฝึกอบรม

หลักสูตรดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม 2562 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้านทันตกรรมของไทย ณ สถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้นำประสบการณ์ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและให้เกิดความก้าวหน้าของงานด้านทันตกรรมของประเทศภูฏานต่อไป โดยมีบุคลากรของสถาบันฯ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีปิดการอบรมครั้งนี้ด้วย หลังเสร็จสิ้นการมอบประกาศนียบัตร มีการแสดงทางวัฒนธรรมของภูฏานและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

สถาบันจัดอบรมหลักสูตร “Advanced Dental and Oral Health Management” และ “Dental and Public Health Management”

วันที่ 18  กันยายน 2562 ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง PHC as the Backbone of UHC toward SDGs ให้แก่คณะทันตแพทย์ และทันตภิบาล จากประเทศภูฏาน ในการอบรมหลักสูตร “Advanced Dental and Oral Health Management” และ “Dental and Public Health Management” ณ ห้องประชุม 2108 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน