Tag Archives: นครศรีธรรมราช

สถาบันจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข(นบส.ส) สัญจร 7 จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ”การวิจัยและ R2R สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข” และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในห้วข้อเรื่อง ”หลักและการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหาร” และในวันที่ 28 เมษายน2562 ได้รับเกียรติจาก พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ บรรยายในหัวข้อ ”การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงสำหรับนักบริหารสาธารณสุข” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง

 

สถาบันจัดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2

วันที่ 10 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) สัญจร 7 จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการสาธารณสุข โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การประยุกต์ใช้เวชศาสตร์ป้องกันในระบบบริการสุขภาพ และนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการบรรยายหัวข้อ หลักการบริหารและวางแผนกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 52 คน จากพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

สถาบันเปิดหลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจรจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2

วันที่ 9 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหานครศรีธรรมราช โดย ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายพัฒนานโยบายและระบบสุขภาพ ร่วมกับ นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดหลักสูตรและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 52 คน

ทั้งนี้ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ระบบสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำ ผู้บริหารด้านสาธารณสุข ได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตร ไปพัฒนาระบบสุขภาพระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข เป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุข จัดมาแล้วจำนวน 25 รุ่น และขยายพื้นที่ในการจัดอบรมตามพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ จำนวน 6 รุ่น และครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 7 สำหรับหลักสูตรสัญจร