Tag Archives: นบส.ส

สถาบันจัดการบรรยายสำหรับนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจรรุ่นที่ 9 จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 16 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายสำหรับนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจรรุ่นที่ 9 จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมการสื่อสารด้านสุขภาพ และ แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล บรรยายในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาในระบบสุขภาพ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นแพทย์ พยาบาล นักวิชาการด้านสาธารณสุข จากจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง

สถาบันจัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารสาธารณสุข(นบส.ส) รุ่นที่ 27

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารสาธารณสุข(นบส.ส) รุ่นที่ 27 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์สมอาจ วงษ์ขมทอง ประธานคณะกรรมการผู้บริหารโรงพยาบาลกลุ่ม 4 บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกันวิพากษ์โครงงานกลุ่มของผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลจำนวน 54 คน

จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดการอบรม ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันจัดบรรยายหัวข้อ หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพและเทคนิคการจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสุขภาพ

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายหัวข้อเรื่อง หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาสุขภาพและเทคนิคการจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 27 ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 50 คนที่เป็นแพทย์ผู้ชำนาญการ และบุุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติจากการระดมสมองภายในเพื่อวางกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม

 

สถาบันเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุขรุ่นที่ 27 เพื่อพัฒนาผู้นำการจัดการสาธารณสุขยุคใหม่

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) (Mini Master of Management in Health) รุ่นที่ 27 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ อาเซียน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ การประยุกต์ใช้เวชศาสตร์ป้องกันในระบบสุขภาพทุกระดับ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 56 คน ประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล จากทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข เป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีภาวะผู้นำ ทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขยุคใหม่ สำหรับหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 27 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 15 ธันวาคม 2562 โดยจะได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำมาบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารด้านสาธารณสุขต่อไป