Tag Archives: นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข

พิธีปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดพิธีปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร กรมวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุม 110 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งในวันเดียวกันนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานอาหารและยา ได้สอบประมวลความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิ ตลอดระยะ 4 เดือนที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ตามบริบทของแต่ละกลุ่ม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคุณกนกพร อธิสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้วิพากษ์โครงการพร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้แต่ละโครงการสามารถนำไปประยุกต์ได้จริงในโอกาสต่อไป

สถาบันร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 4

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 4 ณ อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคการจัดการเพื่อลดความต้องการการใช้สารเสพติด (AP-RCC-ICUDDR) อาจารย์ประจำ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเขียน มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมการจัดการเสพติดในยุค Thailand 4.0 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการปัญหาการเสพติด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเรื่องราวที่ชี้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นความเชื่อมโยงของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และหลักการสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ทั้งนี้อาจารย์ได้ทิ้งท้ายไว้ว่า ผู้บริหารแนวใหม่ในการพัฒนาระบบสุขภาพของไทยต้องมีการจัดการที่ทันสมัยและทักษะในการเป็นผู้นำที่ตอบสนองต่อความท้าทายในการจัดการด้านสุขภาพที่ซับซ้อน

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) บรรยายให้หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาในระบบสุขภาพ

หลังจากการบรรยายในวันนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 จำนวน 52 คน จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานอาหารและยา จะสอบประมวลความรู้ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อไป

 

สถาบันเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุขรุ่นที่ 27 เพื่อพัฒนาผู้นำการจัดการสาธารณสุขยุคใหม่

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) (Mini Master of Management in Health) รุ่นที่ 27 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ อาเซียน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ การประยุกต์ใช้เวชศาสตร์ป้องกันในระบบสุขภาพทุกระดับ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 56 คน ประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล จากทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข เป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีภาวะผู้นำ ทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขยุคใหม่ สำหรับหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 27 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 15 ธันวาคม 2562 โดยจะได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำมาบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารด้านสาธารณสุขต่อไป

 

สถาบันร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 ณ อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับการวางกรอบนโยบาย จนถึงการนำนโยบายลงสู่พื้นที่ปฏิบัติการ อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน บรรยายหัวข้อ หลักการวิจัยทางสาธารณสุข: เรื่องต้องรู้สำหรับนักบริหารสาธารณสุข มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเภทของการวิจัยที่หลากหลาย ที่นักบริหารสามารถ บูรณาการกับการทำงานในสถานการณ์จริง ดร.นพ. บุญชัย กิจสนาโยธิน จากศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) บรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีและสารสนเทศสําหรับผู้บริหารสาธารณสุข เป็นเรื่องราวที่ชี้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นความเชื่อมโยงของระบบ ที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร

นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เลขาธิการ ASEAN University Network – Health Promotion Network และที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อสุขภาพโลกและกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพสาธารณสุข เป็นคำเฉลยของโจทย์ใหญ่ในระดับนโยบายที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “พึ่งรู้ว่าที่มาของนโยบายจากกระทรวงมีเส้นทางจากนโยบายระดับโลกศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อนวัตกรรมการจัดการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แนวใหม่ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นบทบาทหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องทำงานร่วมกับชุมชน

และศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะเแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อภาวะผู้นำแนวใหม่สำหรับนักบริหารสาธารณสุขสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และหัวข้อ การบริหารบุคลากรสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 และการจัดการความขัดแย้งสู่การทํางานแบบสร้างสรรค์ เป็นหัวข้อสุดท้ายที่ตรึงความสนใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย ปฐมบทก่อนการเป็นผู้นำ ตามด้วยผู้นำโลกจากคนธรรมดาสู่ Authentic Leadership พร้อมเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงในด้านการบริหารความขัดแย้งในองค์กรที่มีประชากรมากกว่า 20,000 คน

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ สถาบันฯ จะนำมาถ่ายทอดเป็นบทสรุปเชิงวิชาการเป็นระยะ และสถาบันฯ จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 4 ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 นี้

 

 

สถาบันจัดอบรมหลักสูตร Mini MM in Health หัวข้อ “วิวัฒนาการการจัดระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ธีระ รามสูต ผู้ก่อตั้งหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง วิวัฒนาการการจัดการระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ: จากอดีต ปัจจุบัน สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยในโอกาสนี้ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติมอบของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมในกิจกรรม Morning Reflection

ในการบรรยายครั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ธีระ รามสูต ได้บรรยายถึงระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ วิวัฒนาการการพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน และการพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน