Tag Archives: นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข

สถาบันเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุขพร้อมลงนามความร่วมมือ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม และศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความเป็นมาของหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์โอกาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดอบรมครั้งนี้ และในโอกาสนี้ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข ระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ณ ห้องประชุม 110 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุขในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมรุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 52 คน

สถาบันจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข(นบส.ส) สัญจร 7 จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ”การวิจัยและ R2R สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข” และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในห้วข้อเรื่อง ”หลักและการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหาร” และในวันที่ 28 เมษายน2562 ได้รับเกียรติจาก พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ บรรยายในหัวข้อ ”การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงสำหรับนักบริหารสาธารณสุข” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง