Tag Archives: นโยบายสาธารณะ

สถาบันร่วมประชุมวิเคราะห์ประเด็นนโยบายสาธารณะ

วันที่ 18 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสานใจ 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ เป็นประธานการประชุม เพื่อทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะที่จะเสนอบรรลุเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 ต่อไป

 

สถาบันฯ ร่วมประชุมพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ในคณะกรรมการการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสานใจ 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและกลั่นกรองประเด็นนโยบายสาธารณะในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 ทั้งนี้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ และพัฒนานโยบายด้านสุขภาพในทุกขั้นตอนตามหลักประชาธิปไตยอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะร่วมกัน

สถาบันฯ อาเซียนร่วมการประชุมระดมสมองในหัวข้อการวิจัยและนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานโยบายและระบบสุขภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริยามน ติรพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย เข้าร่วมการประชุมระดมสมองเรื่องการวิจัยและนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุมนี้ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเกียรติให้ดำเนินรายการเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ คุณศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนัก 9 สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คุณกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร ผู้จัดการสำนักประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สปสว.) และส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย การบริการวิชาการและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุ