Tag Archives: บรรจง อมรชีวิน

Mini MM in Health มุ่งพัฒนาผู้บริหารในการบริหารโครงการแบบมืออาชีพ

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากอาจารย์บรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ บรรยาย เรื่อง การจัดทำและการบริหารโครงการแบบมืออาชีพ ให้กับแพทย์ พยาบาลที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 27 จำนวนกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารโครงการระหว่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อนำไปสุ่การประยุกต์ในการดำเนินงานต่อไป