Tag Archives: ปฏิญญาอัสตานา

สถาบันร่วมอภิปรายทิศทางการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรอภิปราย “ทิศทางการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย” ร่วมกับนายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Toronto มาร่วมแลกเปลี่ยน ในเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณากลั่นกรองร่างแผนแม่บทการสาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับปฏิญญาอัสตานา ( Astana Declaration) และมติที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72 โดยมีนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธานการประชุม ซึ่งทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นแกนหลักในการประสานขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานและองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธสัญญาที่ประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศไทยกำหนดไว้ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ