Tag Archives: ปฐมนิเทศ

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต รุ่นที่ 33

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) รุ่นที่ 33 โดยมีรองศาสตราจารย์จิราพร ชมพิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษา และมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมในการแนะนำรายวิชาและกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมแนะนำตัวของนักศึกษาที่มาจากหลายประเทศ ได้แก่ เมียนมา บังคลาเทศ เนปาล สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน และไทย

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (Master of Primary Health Care Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิทยาการเสพติด) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ชมพิกุล รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายการศึกษา เป็นประธานในพิธี และกล่าวต้อนรับนักศึกษา ทั้ง 2 หลักสูตร

 

ในปีนี้ มีนักศึกษาจาก 5 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ เมียนมาร์ เนปาล อินโดนีเซีย และไทย จำนวน 23 คน มาเรียนหลักสูตร MPHM รุ่นที่ 32 และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 14 จาก 3 ประเทศคือ เมียนมาร์ เกาหลี และไทย รวม 6 คน

ปฐมนิเทศหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง (Mini M.M. in Health) รุ่นที่ 22

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ดร.สถาพร สาธุการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีการศึกษา และอาจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมต้อนรับปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง (Mini M.M. in Health) รุ่นที่ 22 วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 2108

16487410_10154371260472781_2131832058973004718_o 16487210_10154371260467781_45759143288832644_o 16487634_10154371260477781_5869810797731806650_o 16463349_10154371261112781_6134204248567645475_o 16486887_10154371261497781_1753644599519483174_o 16486978_10154371261092781_1503101401409668215_o 16487440_10154371261657781_1981379238439353037_o 16707367_10154371261327781_4895505819935622453_o 16700560_10154371261057781_1288354666383273910_o 16700415_10154371260637781_5929564506587257751_o 16487448_10154371260642781_7093225969037832399_o 16586921_10154371261802781_5843574128910238110_o 16587376_10154371261527781_4178347755440528704_o 16601824_10154371260907781_6429980346854097434_o 16602309_10154371260622781_5845932025386746943_o 16665038_10154371260847781_3213654748230661865_o 16665959_10154371260867781_6345473053162815198_o 16602249_10154371265297781_4827440303334874417_o 16665129_10154371265537781_8873392322846085243_o 16665239_10154371266212781_2064108524996301446_o 16487907_10154371266247781_7997882736204768570_o 16602132_10154371265777781_1654683103915158452_o