Tag Archives: ปฐมวัย

สถาบันร่วมประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็ก

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อาจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้มอบหมายให้ บุคลากรในงานวิจัย ได้แก่ นางสาวกวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ และนางสาวดุษณี ดำมี ได้เข้าร่วมประชุม ถอดบทเรียนและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำคู่มือการบริหารจัดการ และการจัดบริการ ศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ซึ่งจัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องบีบี 205 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีคุณวีระชัย ก้อนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย และผู้แทนจากหลากหลายพื้นที่ ได้แก่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์เด็กเล็กโพธิ์ไทย จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลตำบลนาชะอัง จังหวัดชุมพร ศูนย์เด็กเล็กนาชะอัง จังหวัดชุมพร เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากอีกหลายหน่วยงาน

ศูนย์เด็กเล็ก อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายถึง สถานที่รับดูแลพัฒนาและจัดประสบการณ์เรียนรู้ การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 โดยในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 53,332 แห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ

สำหรับงบประมาณของกองทุน สปสช.มี 2 กองทุนคือ กองทุนท้องถิ่นและกองทุนฟื้นฟูจังหวัด โดยมีจุดเน้นในการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ 1. การส่งเสริมการเข้าถึงบริการ NCD 2. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการเด็กเล็ก 3. เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย 4. และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูจังหวัด โดยในประเด็นการดำเนินงานพื้นที่ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบนั้นมีจุดเน้นใน 3 เรื่อง คือ 1. ทันตสุขภาพ 2.โภชนาการ (ลดหวาน ลดเค็ม) 3.การส่งเสริมพัฒนาการ และได้มีการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการและการจัดบริการ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน โดยจะนำคู่มือที่ผลิตเสร็จแล้วไปใช้ในพื้นที่จริงได้ในเดือนกันยายน 2562 นี้ หลังจากนั้นสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจะได้ติดตามประเมินผลการใช้คู่มือในพื้นที่ต่อไป

 

เก็บข้อมูลโครงการความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดฟันผุในเด็กปฐมวัย จังหวัดราชบุรี

บุคลากรงานวิจัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย โครงการความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดฟันผุในเด็กปฐมวัย จังหวัดราชบุรี  โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ ดังนี้ วันที่ 6 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสิงห์,  วันที่ 7 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกระโด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ, วันที่ 8 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ, วันที่ 9 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่, วันที่ 10 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาปก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชะนาง  วันที่ 14 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง และวันที่ 15 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนธรรมาธิปไตย

อ่านเพิ่มเติม เก็บข้อมูลโครงการความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดฟันผุในเด็กปฐมวัย จังหวัดราชบุรี

ราชบุรี 3

ราชบุรี 1ราชบุรี 2