Tag Archives: ประชุม

สถาบันจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมเวชศาสตร์วิถีชีวิต

วันที่ 24 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมดังกล่าว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้กล่าวถึงความเป็นมาและความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อศึกษาและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle medicine) โดยจะดำเนินการศึกษาองค์ความรู้ต่างๆ จาก 10 ประเทศในภูมิภาคยุโรป อเมริกา และเอเชีย พร้อมศึกษาความต้องการฝึกอบรมผ่านแบบสำรวจและจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญในระดับชาติและนานาชาติ อันนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตต่อไป โดยในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการเขต 5 กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และนายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ผู้อำนวยการบีดีเอ็มเอสเวลเนสคลินิก ร่วมประชุมระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุม 815 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

ประชุมบุคลากรงานการศึกษาและงานบริการวิชาการ

วันที่ 8 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานการศึกษาและงานบริการวิชาการ พร้อมทั้งแนะนำรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นันทวัช สิทธิรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นันทวัช สิทธิรักษ์ ได้ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานของงานการศึกษาและบริการวิชาการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติระหว่างกัน ณ ห้องประชุม 1117 อาคารอำนวยการ

สถาบันจัดประชุมเสนอแผนปฏิบัติงานสำนักงานผู้อำนวยการ

วันที่ 8 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ของงานภายในสำนักงานผู้อำนวยการ พร้อมกับ คุณนวลน้อย บุญชูส่ง เลขานุการสถาบันฯ ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้งานภายในสำนักงานผู้อำนวยการนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ระบบการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมการประชุม Global Social Protection Week ที่เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนายการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Global Social Protection Week โดยมี Mr. Guy Ryder, Director-General of the International Labour Oegabization (ILO), Ms. Amina Mohammed, Deputy Secretary-General of the United Nations และ Ms Michelle Bachelet, High Commissioner for Human Rights กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

การประชุมครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้ง International Labor Organization (ILO) ในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกมากกว่า 300 คน โดยที่ประชุมมุ่งถกประเด็นการบรรลุ SDG 1.3 และ Universal Social Protection ภายในปี ค.ศ. 2030 (USP 2030) และการยอมรับ ILO Centenary Declaration ซึ่งการประชุมผู้บริหารระดับสูงจัดขึ้นระหว่าง 25-26 พฤศจิกายน 2562 และประชุมระดับปฏิบัติการจัดระหว่าง 27-28 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้จะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ ILO ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้รับเชิญให้นำเสนอใน Theme: Health Protection ใน Speed Networking Marketplace: Initiatives on Social Protection ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

สถาบันประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร MPHM

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร การพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา อาทิ การพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันฯ อาเซียน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ Yunnan University ประเทศจีน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารอำนวยการ