Tag Archives: ประชุม

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมการประชุม Global Social Protection Week ที่เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนายการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Global Social Protection Week โดยมี Mr. Guy Ryder, Director-General of the International Labour Oegabization (ILO), Ms. Amina Mohammed, Deputy Secretary-General of the United Nations และ Ms Michelle Bachelet, High Commissioner for Human Rights กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

การประชุมครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้ง International Labor Organization (ILO) ในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกมากกว่า 300 คน โดยที่ประชุมมุ่งถกประเด็นการบรรลุ SDG 1.3 และ Universal Social Protection ภายในปี ค.ศ. 2030 (USP 2030) และการยอมรับ ILO Centenary Declaration ซึ่งการประชุมผู้บริหารระดับสูงจัดขึ้นระหว่าง 25-26 พฤศจิกายน 2562 และประชุมระดับปฏิบัติการจัดระหว่าง 27-28 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้จะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ ILO ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้รับเชิญให้นำเสนอใน Theme: Health Protection ใน Speed Networking Marketplace: Initiatives on Social Protection ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

สถาบันประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร MPHM

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร การพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา อาทิ การพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันฯ อาเซียน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ Yunnan University ประเทศจีน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารอำนวยการ

 

สถาบันจัดประชุมคณะกรรมการ Mahidol – ASEAN Rating on Healthy University (ARHU)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ Mahidol – ASEAN Rating on Healthy University (ARHU) ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ Mahidol – ASEAN Rating on Healthy University (ARHU) ครั้งที่ 2/2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานคณะกรรมการ ARHU และประธานการประชุม โดยมีนายแพทย์ วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN ดร.นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและรองเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยุทธนา อุดมพร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ ผู้จัดการสำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN และอาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ สถาบันฯ อาเซียน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาร่าง ASEAN Rating on Health University (ARHU) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามกรอบแนวคิด โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพในระดับมหาวิทยาลัย และวางแผนในการส่งเสริมการนำไปใช้ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

Cr : mahidolpr FB

 

สถาบันร่วมประชุมปรับปรุงองค์ประกอบสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและการจัดกลุ่มเครือข่าย ณ ห้องประชุมสุชน 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร เป็นประธานการประชุม เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นการปรับปรุงองค์ประกอบของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 และความคืบหน้าการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายและการดำเนินการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง…สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562

สถาบันประชุมร่วมกับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการมูลนิธิหมอชาวบ้าน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ เลขาธิการมูลนิธิหมอชาวบ้าน และนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการพัฒนาวิชาการของสถาบันฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในโอกาสนี้ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ อาเซียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ อาคารอำนวยการ