Tag Archives: ประชุม

สถาบันจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ครั้งที่ 1 /2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ครั้งที่ 1 /2562 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี รองประธานกรรมการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายแพทย์วิัฒน์ โรจนพิทยากร ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และคณะที่ปรึกษาสถาบันฯ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สำลี เปลี่ยนบางช้าง อดีตผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์องอาจ วิพุธศิริ อดีต Regional Advisor WHO SEARO ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ธีระ รามสูต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ อาคารอำนวยการ

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและกตเวทิตาต่อศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ที่ได้รับรางวัลปูชนียบุคคล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ และผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ในช่วง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 พร้อมเสนอการปรับโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานพันธกิจที่สถาบันฯ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่อไป

สถาบันประชุมจัดทำยุทธศาสตร์สู่แผนการปฏิบัติ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ เลขานุการคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน และอาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ สถาาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรกระบวนการในการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันโดยมีรักษาการเลขานุการสถาบันฯ หัวหน้างาน และบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนกลยุทธและกำหนดแผนปฏิบัติการในพันธกิจด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการองค์กร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำด้านสุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพและการพัฒนา ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม

 

สถาบันร่วมประชุมวิเคราะห์ประเด็นนโยบายสาธารณะ

วันที่ 18 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสานใจ 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ เป็นประธานการประชุม เพื่อทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะที่จะเสนอบรรลุเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 ต่อไป

 

สถาบันร่วมประชุมพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะ

วันที่ 5 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบาย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมโรสคอนร์นเนอร์ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

การประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคีเครือข่าย มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสุขภาพ ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งการประชุมได้มีการนำเสนอในหัวข้อ การดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาบุคลากรสุขภาพควบคู่การปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชน จากสภาการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลลำสนธิ และมูลนิธิการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ

หลังจากการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ และผู้เข้าร่วมประชุม ได้รดน้ำขอพรศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี เนื่องในโอกาสสงกรานต์ ปีใหม่ไทยที่กำลังจะมาถึง

ประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมจัดการประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดสมรรถนะ (Performance) ของสถาบันฯ โดยในการประชุมดังกล่าว มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ และพันธกิจใหม่ของสถาบันฯ ที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพโลกและการเสริมพลังการสาธารณสุขมูลฐาน สอดคล้องกับการสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อก้าวสู่การเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 100 แห่งของโลก

สำหรับกลุ่มงานหลักของสถาบันฯ ที่ใช้ประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความเป็นเลิศทางการวิจัย ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ความเป็นเลิศทางการบริการวิชาการ และความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกลุ่มงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ซึ่งรวมถึงการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัย การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ และการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้งานจริง (Professional services integrated with education) ทั้งนี้ ผลจากการประชุมในการพัฒนายุทธศาสตร์และสมรรถนะของสถาบันฯ จะนำเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและอนุมัติต่อไป