Tag Archives: ประชุมปฏิบัติการ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ

วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Multi-Sectoral Collaboration for Health in All Policies at Local Level: The case of Thailand” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ Asian Health Institute (AHI) ประเทศญี่ปุ่น ณ บ้านนายถึก โฮมสเตย์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม Workshop จะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถึการทำงาน การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การศึกษาดูงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

จัดการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติท่ามกลางความเป็นจริงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

วันที่ 24 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานร่วมกับนายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการเปิดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติท่ามกลางความเป็นจริงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ณ โรงแรม รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อทบทวน สรุปบทเรียนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและส่งเสริมให้มีการนำความรู้ แนวคิดที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยทาง สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี 2561 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ณ โรงพยาบาลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินติดตามผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ

ในครั้งนี้ ผศ.ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) ร่วมกับ รศ.ดร.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ เลขาธิการมูลนิธิหมอชาวบ้าน เป็นวิทยากรในเวทีดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รวบรวมประเด็นทางวิชาการ และถอดบทเรียนจากการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและร่วมวางแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ละตำบลในพื้นที่ สปสช.เขต 12 สงขลา

จัดประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2 การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมโดยกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ ระบบสุขภาพอำเภอ

วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2 การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมโดยกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ ระบบสุขภาพอำเภอ ( Participatory Interactive Learning through Action: PILA) เขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

การประชุมครั้งนี้นำโดย ผศ.สมศักดิ์ วงศาวาส ร่วมกับนายแพทย์เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ทันตแพทย์วุฒิชัย ลำดวน และคุณจุฬาดล สุขุมาลวรรณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดการทำงาน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาดูงานกับปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำธรรมชาติ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างที่ทำงานน่าอยู่ เครือข่ายเข้มแข็ง ผ่านนวัตกรรมการจัดการ การสะท้อนความคิดและมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างสุข