Tag Archives: ประชุมวิชาการ

สถาบันร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด Asst.Prof.Dr.Seo Ah Hong ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและความร่วมมือต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริยามน ติรพัฒน์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ พร้อมด้วยคุณเลอพงษ์ วงศ์สุทธิโชติ หัวหน้างานการศึกษา เข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและกิจกรรมวิชาการของสถาบันฯ ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 “บำบัดยาเสพติด ครอบคลุมกาย ใจ อย่างไร้รอยต่อ” จัดโดย กรมการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สถาบันร่วมเสวนาในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 43

วันที่ 7 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ เรื่อง AMU/AMR community education ในการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 43 (The 43th International Conference on Veternary Sciences 2019: ICV 2019) จัดโดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ด้านประชากรและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 9

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ด้านประชากรและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 9 (The 9th International Granduate Students Conference on Population and Public Health Sciences) ซึ่งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานี้ เกิดจากข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ รวมไปถึงเป็นเวทีสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

Cr. งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล & Saravut Preechadech

ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประกาศข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ประกาศข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน จากระดมสมองในประเด็น ดังนี้ 1) การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัยยุคดิจิตอล 2) สุขภาวะ : เด็กเจนอัลฟ่าและมารดายุค 5G และ 3) สวยไม่เสี่ยง : รู้ทันเรื่องยา อาหารเสริมและเครื่องสำอาง ในงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน (Management toward Sustainable Health Development) ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันจัดประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 “การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 “การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน” ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นผู้กล่าวรายงาน

และในโอกาสครบรอบ 35 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น และหน่วยงาน/องค์กรที่สนับสนุนสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบโล่ดังกล่าว

ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริหาร ได้แก่ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ทันตแพทย์หญิงลาวัณย์ บุณยมานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการทันตสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม นายแพทย์สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ ได้แก่ แพทย์หญิงสาวิตรี วิษณุโยธิน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เภสัชกรหญิงผกากรอง ขวัญข้าว เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริการสังคม ได้แก่ ทันตแพทย์อิศรานุวัฒน์ ยงพิศาลภพ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลวัดเพลง ราชบุรี แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และนายธนะรัชย์ นามผลดี หัวหน้างานยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

หน่วยงาน/องค์กรที่สนับสนุนสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้แก่ Japan International Cooperation Agency (JICA), Thailand International Cooperation Agency (TICA), World Health Organization (WHO), Faculty of International Liberal Arts, Juntendo University School of Medicine, Graduate School of Medicine (Health Sciences) Nagoya University, Lanna Drug and Alcohol Rehab, สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล