Tag Archives: ผุ็สูงอายุ

สถาบันร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในมิติสุขภาพ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบายเข้าสู่สมัชชานโยบายรองรับสังคมสูงวัย ในการกำหนดยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนในประเด็นสังคมสูงวัยของประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และสังคม ประเด็นร่วมสร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ณ ห้องประชุมสานใจ 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

ในการประชุมดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ พุทธาศรี จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการระดมความคิดเห็นครั้งนี้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ และดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ ได้นำเสนอเอกสารหลักและร่างมิติสุขภาพ ประเด็นร่วมสร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จากนั้นได้ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงข้อเสนอเพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาเฉพาะประเด็นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ต่อไป